EL KORAH SHRINE

2018 El Korah Shrine All Masonic Christmas Party