EL KORAH SHRINE

2019 El Korah Shrine Potentate's Ball